טבריה בפתח וכולם במתח

אתם מוזמנים להעלות כל נושא שעולה על דעתכם וקשור למרוץ המטרה של רוב חברי המועדון.
אתם מוזמנים להתאמן ביחד איתנו ולהצטרף לחוויה של אימונים קבוצתיים עם רוח, הנאה והשגיות.
erang27
הודעות: 1045
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי erang27 » 28 דצמבר 2010 11:10

מצבכם טוב- אני כבר לא חולם על ריצה <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>

shohat
הודעות: 5010
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי shohat » 28 דצמבר 2010 12:12

אני חלמתי ששרליז ת'רון בלבוש מינימליכותבת בשבילי את הדוקטורט.

סמל אישי של המשתמש
חלושעס
הודעות: 6517
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
מיקום: Israel
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי חלושעס » 28 דצמבר 2010 14:14

אני חולם על בחורים עירומים.איזה סימן זה גיסר?

סמל אישי של המשתמש
Amitay
הודעות: 1584
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי Amitay » 28 דצמבר 2010 14:39

<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>איזה סימן זה גיסר?<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>זה סימן לשותף שלך בחדר בטבריה....סימן ברור מאוד!

avichai
הודעות: 395
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
מיקום: Israel
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי avichai » 28 דצמבר 2010 14:42

לא הבנתי, יוסי חולם על גיסר ערום והם שותפיםבחדר בטבריה? זה דווקא לא סימן טוב מבחינת המנוחהלפני המרתון.

erang27
הודעות: 1045
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי erang27 » 28 דצמבר 2010 15:02

אביחי, זה גם סימן לא טוב לשכנים- אני מקווה שהחדר שלך לא באותה קומה.

doron2008
הודעות: 612
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי doron2008 » 28 דצמבר 2010 15:26

בחורות ערומים זה כולירע!

סמל אישי של המשתמש
חלושעס
הודעות: 6517
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
מיקום: Israel
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי חלושעס » 28 דצמבר 2010 16:17

ידעתי שאני עושה טעות שאני מגיע לטבריה עם אשתי.

סמל אישי של המשתמש
חלושעס
הודעות: 6517
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
מיקום: Israel
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי חלושעס » 28 דצמבר 2010 16:20

מניח תפילין בחלום - יצפה לגדולה, שנאמר (דברים כח י) וראו כל עמי הארץ כי שם י"י נקרא עליך [ויראו ממך], ותניא: רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש;המתפלל בחלום - סימן יפה לו, והני מילי דלא סיים [5].הבא על אמו בחלום - יצפה לבינה, שנאמר (משלי ז ג) כי אם לבינה תקרא [לתבונה תתן קולך] [## אל תקרי 'אִם' אלא 'אֵם’]הבא על נערה מאורסה - יצפה לתורה, שנאמר (דברים לג ד) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב; אל תקרי 'מורשה' אלא 'מאורשה';הבא על אחותו בחלום - יצפה לחכמה, שנאמר (משלי ז ד) אמור לחכמה אחותי את [ומדע לבינה תקרא];הבא על אשת איש בחלום - מובטח לו שהוא בן העולם הבא [6], והני מילי דלא ידע לה ולא הרהר בה מאורתא.אמר רבי חייא בר אבא: הרואה חטים בחלום - ראה שלום, שנאמר (תהלים קמז יד) השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך;הרואה שעורים בחלום - סרו עונותיו, שנאמר (ישעיהו ו ז) [ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך] וסר עונך וחטאתך תכופר;אמר רבי זירא: אנא לא סלקי מבבל לא"י עד דחזאי שערי בחלמא.הרואה גפן טעונה בחלום - אין אשתו מפלת נפלים, שנאמר (תהלים קכח ג) אשתך כגפן פוריה [בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך];שורקה - יצפה למשיח שנאמר (בראשית מט יב) אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו [כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה];הרואה תאנה בחלום - תורתו משתמרת בקרבו, שנאמר (משלי כז יח) נוצר תאנה יאכל פריה [ושמר אדניו יכבד];הרואה רמונים בחלום: זוטרי - פרי עסקיה כרמונא; רברבי - רבי עסקיה כרמונא; פלגי [7], אם תלמיד חכם הוא יצפה לתורה, שנאמר (שיר השירים ח ב) [אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני] אשקך מיין הרקח מעסיס רמני <img src=icon_smile_8ball.gif border=0 align=middle>, ואם עם הארץ הוא - יצפה למצות, שנאמר (שיר השירים ד ג) [כחוט השני שפתותיך ומדבריך נאוה] כפלח הרמון רקתך [מבעד לצמתך]; מאי 'רקתך'? - אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון.הרואה זיתים בחלום: זוטרי - פרי ורבי וקאי עסקיה כזיתים, והני מילי פרי, אבל אילני - הויין ליה בנים מרובין, שנאמר (תהלים קכח ג) [אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך] בניך כשתילי זיתים [סביב לשלחנך];איכא דאמרי: הרואה זית בחלום - שם טוב יוצא לו, שנאמר (ירמיהו יא טז) זית רענן יפה פרי תואר קרא י"י שמך [לקול המולה גדלה הצית אש עליה ורעו דליותיו];הרואה שמן זית בחלום - יצפה למאור תורה, שנאמר (שמות כז כ; ויקרא כד,ב) ויקחו אליך שמן זית זך;הרואה תמרים בחלום - תמו עונותיו, שנאמר (איכה ד כב) תם עונך בת ציון [לא יוסיף להגלותך פקד עונך בת אדום גלה על חטאתיך].אמר רב יוסף: הרואה עז בחלום - שנה מתברכת לו; עזים - שנים מתברכות לו, שנאמר (משלי כז כז) ודי חלב עזים ללחמך [ללחם ביתך וחיים לנערותיך];הרואה הדס בחלום - נכסיו מצליחין לו [9], ואם אין לו נכסים - ירושה נופלת לו ממקום אחר.אמר עולא, ואמרי לה במתניתא תנא: והוא דחזא בכנייהו [10].הרואה אתרוג בחלום - הדור הוא לפני קונו, שנאמר (ויקרא כג מ) [ולקחתם לכם ביום הראשון] פרי עץ הדר כפות תמרים [וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים];הרואה לולב בחלום - אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים;הרואה אווז בחלום - יצפה לחכמה, שנאמר (משלי א כ) חכמות בחוץ תרונה [ברחבות תתן קולה], והבא עליה - הוי ראש ישיבה [11];אמר רב אשי: אני ראיתיה ובאתי עליה וסלקית לגדולה [12].הרואה תרנגול בחלום - יצפה לבן זכר; תרנגולים - יצפה לבנים זכרים; תרנגולת - יצפה לתרביצה נאה וגילה [13].הרואה ביצים בחלום - תלויה בקשתו[14];נשתברו [15] - נעשית בקשתו; וכן אגוזים, וכן קשואים, וכן כל כלי זכוכית, וכן כל הנשברים כאלו;הנכנס לכרך - נעשו לו חפציו, שנאמר (תהלים קז ל) [וישמחו כי ישתקו] וינחם אל מחוז חפצם [16];המגלח ראשו בחלום - סימן יפה לו [17]; ראשו וזקנו - לו ולכל משפחתו.היושב בעריבה [18] קטנה - שם טוב יוצא לו; בעריבה גדולה - לו ולכל משפחתו,והני מילי דמדליה דלויי [19].הנפנה בחלום - סימן יפה לו [20], שנאמר (ישעיהו נא יד) מהר צועה להפתח [ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו], והני מילי דלא קנח [21].העולה לגג בחלום - עולה לגדולה; ירד - יורד מגדולתו.אביי ורבא דאמרי תרווייהו: כיון שעלה עלה.הקורע בגדיו בחלום - קורעים לו גזר דינו.העומד ערום בחלום: בבבל - עומד בלא חטא [22]; בארץ ישראל - ערום בלא מצות [23].הנתפש לסרדיוט - שמירה נעשית לו [24]; נתנוהו בקולר - הוסיפו לו שמירה על שמירתו, והני מילי בקולר, אבל חבלא בעלמא – לא.הנכנס לאגם בחלום - נעשה ראש ישיבה [25]; ליער - נעשה ראש לבני כלה [26].רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא; רב פפא דעייל לאגמא - נעשה ראש ישיבה; רב הונא בריה דרב יהושע, דעייל ליער - נעשה ראש לבני כלה.איכא דאמרי: תרווייהו לאגמא עיילי, אלא רב פפא - דתלי טבלא [27] - נעשה ראש ישיבה; רב הונא בריה דרב יהושע, דלא תלי טבלא - נעשה ראש לבני כלה.אמר רב אשי: אנא עיילית לאגמא ותלאי טבלא ונבחי בה נבוחי [28].תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק: המקיז דם בחלום - עונותיו מחולין לו [29];והתניא עונותיו סדורין לו?מאי 'סדורין'? - סדורין לימחל.תני תנא קמיה דרב ששת: הרואה נחש בחלום - פרנסתו מזומנת לו [30]; נשכו - נכפלה לו; הרגו [31] - אבדה פרנסתו.אמר ליה רב ששת: כל שכן שנכפלה פרנסתו [32]; ולא היא: [33] רב ששת - הוא דחזא חויא בחלמיה וקטליה [34].תני תנא קמיה דרבי יוחנן: כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין; יש שותהו וטוב לו, ויש שותהו ורע לו [35]: יש שותהו וטוב לו, שנאמר (תהלים קד טו) ויין ישמח לבב אנוש [להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד]; ויש שותהו ורע לו, שנאמר (משלי לא ו) תנו שכר לאובד ויין למרי נפש;אמר ליה רבי יוחנן לתנא: תני: תלמיד חכם לעולם טוב לו, שנאמר (משלי ט ה) לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי.עמוד באמר רבי יוחנן: [36] השכים ונפל פסוק לתוך פיו - הרי זה נבואה קטנה.תנו רבנן: 'שלשה מלכים הם: הרואה דוד בחלום - יצפה לחסידות; שלמה - יצפה לחכמה; אחאב - ידאג מן הפורענות;שלשה נביאים הם: הרואה ספר מלכים - יצפה לגדולה; יחזקאל - יצפה לחכמה; ישעיה - יצפה לנחמה; ירמיה - ידאג מן הפורענות;שלשה כתובים גדולים הם: הרואה ספר תהלים - יצפה לחסידות; משלי - יצפה לחכמה; איוב - ידאג מן הפורענות;שלשה כתובים קטנים הם: הרואה שיר השירים בחלום - יצפה לחסידות [37]; קהלת - יצפה לחכמה; קינות - ידאג מן הפורענות;הרואה מגלת אסתר - נס נעשה לו.\שלשה חכמים הם: הרואה רבי בחלום - יצפה לחכמה; רבי אלעזר בן עזריה - יצפה לעשירות; רבי ישמעאל בן אלישע - ידאג מן הפורענות [38];שלשה תלמידי חכמים הם: הרואה בן עזאי בחלום - יצפה לחסידות; בן זומא - יצפה לחכמה; אחר - ידאג מן הפורענות;כל מיני חיות יפות לחלום חוץ מן הפיל והקוף והקפוד [39] [40].והאמר מר: הרואה פיל בחלום - פלא נעשה לו?לא קשיא: הא דמסרג [41], הא דלא מסרג.כל מיני מתכת יפין לחלום, חוץ ממר [42] , פסל [43] וקרדום; והני מילי דחזנהו בקתייהו [44];כל מיני פירות יפין לחלום, חוץ מפגי תמרה [45].כל מיני ירקות יפין לחלום, חוץ מראשי לפתות.

סמל אישי של המשתמש
חלושעס
הודעות: 6517
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
מיקום: Israel
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי חלושעס » 28 דצמבר 2010 17:49

עכשיו השאלה שלי לגיסר היא:בהסתמך על הגמרא - אם בחלום ראיתי גם ביצים, גם נחש וגם לולב - למה לצפות?

סמל אישי של המשתמש
חלושעס
הודעות: 6517
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
מיקום: Israel
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי חלושעס » 28 דצמבר 2010 18:25

ועוד שאלה:מה הפירוש של "הרואה אווז בחלום - יצפה לחכמה, שנאמר (משלי א כ) חכמות בחוץ תרונה [ברחבות תתן קולה], והבא עליה - הוי ראש ישיבה"?ומה קורה אם ראיתי כבד אווז בחלום?

MosheL
הודעות: 662
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי MosheL » 28 דצמבר 2010 19:33

<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>ועוד שאלה:מה הפירוש של "הרואה אווז בחלום - יצפה לחכמה, שנאמר (משלי א כ) חכמות בחוץ תרונה [ברחבות תתן קולה], והבא עליה - הוי ראש ישיבה"?ומה קורה אם ראיתי כבד אווז בחלום?<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>פשיטא: ראש הישיבה רב הדעת הלא הוא הקולמוסן נחשון, תרונה היא שרליז תרון אשר חכמות (דוקטורט) תכתוב עבורו (תתן קולה) האווז זה אני שמגעגע שטויות במקום לרוץ כמו אדם תרבותי ובלצ"ג

סמל אישי של המשתמש
חלושעס
הודעות: 6517
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
מיקום: Israel
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי חלושעס » 28 דצמבר 2010 21:40

רונה היא שרליז תרון?פששש...

סמל אישי של המשתמש
יורם
הודעות: 1904
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי יורם » 28 דצמבר 2010 22:15

טוב, אם נחזור לרגע לנושא השרשור אז ניתן להגיד שהיה אימון מוצלח ביותר + 3 שיאים אישיים שלא תוכננו: ליאת, יעקב ועקיבא.יפה היה לראות. כעת נותר לקוות שהביצועים בטבריה יהיו בהתאם.

yaakov
הודעות: 618
הצטרף: 01 ינואר 1970 03:00
מיקום: Israel
יצירת קשר:

טבריה בפתח וכולם במתח

הודעהעל ידי yaakov » 29 דצמבר 2010 00:31

היה טור דה פורס של המועדון- רכבת אקספרס משובחת, עם צחוקים בספסל האחורי


[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1107: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

חזור אל “מרתון טבריה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים